CENA PROGRAMOV

 

Plačilo staršev se določa enkrat letno na podlagi Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih, ki ga je izdalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (Ur. l. RS št. 44/1996 in spremembe) in  Zakona o uravnoteženju javnih financ (Ur. l. RS št. 40/12 in spremembe). Višino plačila staršev določi enter za socialno delo, ki ga ugotavlja glede na povprečni mesečni dohodek na osebo na podlagi lestvice, ki starše razvršča v razrede.

 

Starši, ki imajo v vrtcu dva ali več otrok, z uveljavitvijo Zakona o uravnoteženju javnih financ plačajo 30% plačila za drugega otroka, ki jim je bilo določeno kot znižano plačilo vrtca, za vsakega nadaljnjega otroka pa so oproščeni plačila vrtca. Starši plačajo največ 77% cene programa, v katerega je otrok vključen. Plačilo 77% cene je polno plačilo staršev. Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila, vrtec izstavi račun v višini polnega plačila.

 

Za uveljavitev znižanega plačila programa izpolnite vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ki je dostopna na spletni strani vrtca, na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in na državnem portalu E-uprava.

 

Z novelo Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 99/13) se je  obdobje veljavnosti znižanega plačila spremenilo, in se po novem dodeli za obdobje enega leta in ne tako kot sedaj, za koledarsko leto

 

Vloge se oddajajo na krajevno pristojnem centru za socialno delo - osebno, po pošti ali elektronsko. Center za socialno delo na podlagi podatkov o dohodkih, prejemkih in premoženju določi dohodkovni razred, na podlagi katerega se obračunava višina plačila vrtca.

 

Starši so dolžni poravnati račun v roku osmih dni po izstavitvi položnice za pretekli mesec.


Sklep o cenah programov vrtca v Občini Idrija

Cene in subvencije po občinah

OBČINA IDRIJA

OBČINA CERKNO

DRUGE OBČINE