Cena programov

Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape

Plačilo staršev se določa enkrat letno na podlagi Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih, ki ga je izdalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (Ur. l. RS št. 44/1996 in spremembe) in Zakona o uravnoteženju javnih financ (Ur. l. RS št. 40/12 in spremembe). Višino plačila staršev določi enter za socialno delo, ki ga ugotavlja glede na povprečni mesečni dohodek na osebo na podlagi lestvice, ki starše razvršča v razrede.

Za uveljavitev znižanega plačila programa izpolnite vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ki je dostopna na spletni strani vrtca, na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in na državnem portalu E-uprava. Vlogo je potrebno oddati v mesecu oreden otrok začne z vključenostjo v vrtec.

Z novelo Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 99/13) se je obdobje veljavnosti znižanega plačila spremenilo, in se po novem dodeli za obdobje enega leta in ne tako kot sedaj, za koledarsko leto.

Vloge se oddajajo na krajevno pristojnem centru za socialno delo – osebno, po pošti ali elektronsko. Center za socialno delo na podlagi podatkov o dohodkih, prejemkih in premoženju določi dohodkovni razred, na podlagi katerega se obračunava višina plačila vrtca.

Starši so dolžni poravnati račun v roku osmih dni po izstavitvi položnice za pretekli mesec.

Sklep o cenah programov vrtca v Občini Idrija in Sklep o popravi sklepa o cenah programov vrtca v Občini Idrija, velja od 1. 4. 2023 dalje

Cene in subvencije po občinah: