Oblike sodelovanja vrtca s starši

Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape

Sodelovanje med vrtcem in starši predstavlja velik korak h kakovostni predšolski vzgoji, prav to sodelovanje pa pomeni nujen pogoj za dopolnjevanje družinske in institucionalne vzgoje. Odgovornost za vzgojo otrok nosimo tako starši kot tudi strokovni delavci vrtca, zato si zaposleni v vrtcu prizadevamo za kakovostno delo s
starši z ustreznim in dostopnim obveščanjem, večjo raznovrstnost v ponudbi programov ter za neposredno sodelovanje med vrtcem in starši.

Svet staršev sestavljajo predstavniki vseh skupin otrok in šteje toliko članov, kolikor je skupin otrok. Sestaja se najmanj enkrat letno, obravnava vzgojno- izobraževalno problematiko in daje pobude Svetu zavoda.
Svet zavoda odloča o najpomembnejših odločitvah, dopolnilih in spremembah dela in življenja v vrtcu. V Svetu zavoda so starši zastopani s tremi predstavniki, ki jih izvoli Svet staršev.

Roditeljski sestanki so namenjeni vsem staršem ene ali več skupin otrok. Roditeljski sestanek skliče vsak vzgojitelj 3 x letno. Prvega na začetku šolskega leta, na katerem predstavi letni načrt oddelka, drugega februarja, na katerem se analizira preteklo delo in skupaj s starši planira nadaljnje delo, tretjega na koncu šolskega leta v obliki delavnice, izleta, prireditve za otroke in starše, v skladu s predlogi večine staršev. Na teh srečanjih so staršem posredovane informacije v zvezi z letnim delovnim načrtom oddelka in vrtca. To je tudi priložnost za medsebojno spoznavanje staršev, za nudenje medsebojne pomoči in pridobivanje novih spoznanj s področja predšolske vzgoje.

Strokovna predavanja za starše so namenjena vsem, ki želijo poglobiti svoje znanje o družinski vzgoji in razvoju predšolskega otroka. Na osnovi izraženih predlogov staršev na roditeljskih sestankih bomo organizirali Šolo za starše, ki bo vključevala 2 predavanji zunanjih strokovnjakov.

Pogovorne ure so namenjene individualnim pogovorom staršev in vzgojiteljev o razvoju, težavah, uspehih ter posebnostih njihovih otrok. Pogovorne ure potekajo 1x mesečno na povabilo vzgojiteljice ali na željo staršev. Na njih starši dobijo poglobljeno informacijo o svojem otroku na osnovi stalnega in rednega sledenja otrokovega razvoja. Na pogovorni uri je vedno prisotna tudi pomočnica vzgojiteljice.

Druge oblike sodelovanja s starši so manj formalne, z namenom povezovanja vrtca in družine, za vzpostavljanje prijetnih medsebojnih odnosov ter zaupanja, od katerega je odvisen razvoj vsakega otroka:

  • Uvajanje otroka v vrtec prvi teden tako, da so z njim v skupini v času, ki ga predlaga vzgojiteljica.
  • Starše vabimo na prireditve, praznovanja, pohode, delavnice, ki potekajo v popoldanskem času, lahko pa se udeležijo različnih dejavnosti v dopoldanskem času v dogovoru z vzgojiteljico.
  • Vključevanje staršev v dejavnosti od praznovanju jeseni, ob tednu otroka, novoletnih delavnicah, pustovanju, dnevu družine,….
  • Starši lahko povabijo vzgojiteljico na dom, z namenom poglobitve medsebojnih stikov med vrtcem, otrokom in družino.
  • Starši lahko sodelujejo pri prireditvah, pri izvajanju dejavnosti Ciciban planinec, pri praznovanju rojstnega dne svojega otroka, pri zbiranju odpadnega materiala, s povabilom na svoje delovno mesto, če je v kraju, kjer je vrtec in na druge načine.

Starše vabimo k sodelovanju preko oglasnih desk in kotičkov za starše, osebnih vabil ter spletne strani.