Obveznosti staršev do vrtca

Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape

Starši morajo ob vključitvi otroka v vrtec predložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka in ob spremembi otrokovega zdravstvenega stanja na te spremembe opozoriti vzgojiteljico.

Vrtec in starši pred vključitvijo otroka v vrtec podpišejo pogodbo o določitvi medsebojnih pravic o obveznosti staršev in vrtca.

Plačilo staršev za programe vrtca

Plačilo staršev se določa na podlagi Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih, ki ga je izdalo Ministrstvo za šolstvo in šport (Ur. l. RS št. 44/1996 in spremembe). Plačilo staršev določi Center za socialno delo na podlagi lestvice, ki ugotavlja višino plačila glede na povprečni mesečni dohodek na osebo na podlagi lestvice, ki starše razvršča v razrede.

Starši, ki imajo v vrtcu dva ali vel otrok, z uveljavitvijo Zakona o uravnoteženju javnih financ plačajo 30% plačila za drugega otroka, ki jim je bilo določeno kot znižano plačilo vrtca, za vsakega nadaljnega so oproščeni plačila vrtca. Starši plačajo največ 77% cene programa, v katerega je otrok vključen. Plačilo 77% cene je polno plačilo staršev. Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila, vrtec izstavi račun v višini polnega plačila. Za uveljavitev znižanega plačila programa izpolnite vlogo za uveljavitev pravic iz javnih sredstev, ki je dostopna na naši spletni strani, pristojnem ministrstvu in na državnem portalu E-uprava.

Z novelo Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 99/13) se je namreč obdobje veljavnosti znižanega plačila spremenilo, in se po novem dodeli za obdobje enega leta in ne tako kot sedaj, za koledarsko leto.

Starši so dolžni poravnati račun v roku osmih dni po izstavitvi položnice za pretekli mesec.