Pravice staršev in otrok, določene v mednarodnih dokumentih, ustavi in zakonih

Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
 • Vrtec je institucija, ki mora skrbeti za uresničevanje temeljnih otrokovih pravic. V demokratični državi zastopajo otrokove pravice starši, oziroma njihovi zakoniti zastopniki (v nadaljnjem besedilu starši).
 • Otrokom, vključenim v javne vrtce zagotavlja država možnost za optimalen razvoj ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo itn.; optimalen razvoj vključuje tudi možnost poglobljenega razvoja na določenem področju.
 • Uresničevanje zahteve po enakih možnostih ni mogoče brez upoštevanja razlik in pravice do izbire in drugačnosti, ki jo mora omogočiti organizacija življenja in dela v vrtcu.
 • Pri otrocih je to povezano z vzgojo za strpnost, solidarnost in odgovornost ter s postopnim razvijanjem kritičnega duha, osebnih odločitev in avtonomne presoje.
 • Javni vrtci so svetovnonazorsko nevtralni.
 • Starši imajo pravico do vpogleda v programe za predšolske otroke (kurikulum), do obveščenosti o življenju in delu v vrtcu in pravico do zaščite zasebnosti, s poudarkom na varstvu osebnih podatkov.
 • Starši imajo pravico do sodelovanja pri načrtovanju ter organiziranju življenja in dela v vrtcu in skupini, kar jim mora vrtec formalno omogočiti. Pri tem morajo upoštevati meje svojega soodločanja in ne smejo posegati v strokovno avtonomnost vrtca.
 • Ob vstopu otroka v vrtec lahko ta staršem omogoči postopno uvajanje otroka v vrtec tako, da smejo biti skupaj z njim v skupini v obdobju, ki lahko traja več tednov.
 • Starši imajo pravico do sprotne izmenjave informacij in poglobljenega razgovora o otroku z vzgojiteljico ali vzgojiteljem;
 • Starši imajo pravico, da v dogovoru z vzgojiteljico ali vzgojiteljem aktivno sodelujejo pri vzgojnem delu.
 • Pri odnosu med vrtcem in starši je zelo pomembna delitev odgovornosti in različnost pristojnosti.
 • Vrtec nudi možnosti za otrokov razvoj, ne posega pa v sfero zasebnosti družine, oziroma v pravice staršev.
 • Sodelovanje vrtca s starši je nujen pogoj za dopolnjevanje družinske in institucionalne vzgoje.