Katalog informacij javnega značaja

Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: VRTEC IDRIJA, Arkova ulica 7, 5280 Idrija, Slovenija

Odgovorna uradna oseba: Nadja Brence, dipl. vzg., ravnateljica

Datum prve objave kataloga: 16.02.2009

Datum zadnje spremembe: 27. 8. 2023

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.vrtec-idrija.si/

Druge oblike kataloga tiskana oblika, dostopna v upravi vrtca

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa

Kratek opis delovnega področja organa:

Vrtec Idrija je javni vzgojno izobraževalni zavod, katerega temeljne naloge so vzgoja in izobraževanje predšolskih otrok ter pomoč staršem. Izvaja javno veljavni program Kurikulum za vrtce (1999) ter starostno, individualno in kulturno primerni kurikulum Korak za korakom (1994).

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

UPRAVA
Vrtec Idrija, Arkova 7, 5280 Idrija,
Tel.: (05) 374 33 10

Enota Arkova, Arkova 7, 5280 Idrija
Tel.: (05) 374 33 10
Vodja enote: Andreja Feltrin

Enota Prelovčeva, Prelovčeva 11, 5280 Idrija
Tel.: (05) 374 33 27
Vodja enote: Tanja Grošelj

Enota Spodnja Idrija, Šolska 11, 5281 Spodnja Idrija
Tel.: (05) 374 60 40
Vodja enote: Bojana Jeram

Enota Godovič, Godovič 35B, 5275 Godovič
Tel.: (05) 374 74 27
Vodja enote: Irena Janja Rozman

Enota Črni Vrh, Črni Vrh 87, 5274 Črni Vrh nad Idrijo
Tel.: (05) 37 77 011
Vodja enote: Mojca Terbižan Leskovec

Organigram organa

Organigram zavoda:

A) UPRAVNO GOSPODARSKI SEKTOR
Uprava:

 • Ravnateljica vrtca
 • Pomočnica ravnatelja
 • Tajnik VIZ VI
 • Računovodja VII/1 (VII/2)
 • Knjigovodja V

Vzdrževalna služba:

 • Hišnik IV
 • Perica II

Kuhinja:

 • Kuhar IV- vodja kuhinje
 • Kuhar IV
 • Kuhinjski pomočnik III
 • Kuharski pomočnik II

B) PEDAGOŠKO STROKOVNI SEKTOR

 • Vzgojitelj VII/1- vodja enote vrtca
 • Vzgojitelj VII/1
 • Pomočnik vzgojitelja V

C) STROKOVNO SVETOVALNI SEKTOR

 1. Svetovalni delavec VII/2
 2. Organizator zdravstveno higienskega režima VII/1
 3. Organizator prehrane VII/1

2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba:

ravnateljica: Nadja Brence, dipl. vzg.
Tel.: (05) 374 33 14
Arkova 7, 5280 Idrija
Elektronski naslov: nadja.brence@guest.arnes.si

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Državni predpisi:

Predpisi lokalnih skupnosti:

Predpisi EU:

 

2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ:

 • volitve v svet zavoda,
 • postopek imenovanja ravnatelja,
 • postopek sprejema otrok v vrtec,
 • sodni postopki zaradi izterjave dolgov pri starših.

2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc:

 • evidenca vpisanih in vključenih otrok,
 • evidenca plačil staršev,
 • evidenca otrok, ki potrebujejo svetovanje oziroma pomoč,
 • evidenca upravičencev do sofinanciranja plačil staršev iz državnega proračuna.
 • Javna informacija je samo skupno število oseb v evidenci oziroma v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Informacije so dostopne na sedežu vrtca v času uradnih ur (Vrtec Idrija, Arkova 7, Idrija; od 8. do 11. ure in od 13. do 14. ure).
 • Število prostih mest.

2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa:

 • Publikacija vrtca
 • Predstavitev in vizija vrtca
 • Vrste programov v vrtcu
 • Predstavitev zaposlenih v zavodu
 • Povezovanje in sodelovanje s starši
 • Pravice staršev in otrok
 • Obveznosti staršev do vrtca

Zavod lahko za večji obseg dokumentov zaračuna materialne stroške po stroškovniku in postopku, skladno z 16., 17. in 18. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Zavod nima sprejetega stroškovnika.

Samo vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo lahko le materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (prepis, fotokopije, elektronski zapisi).

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

 1. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 eura,
 2. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 eura,
 3. ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 eura,
 4. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 eura,
 5. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 eura,
 6. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 eura,
 7. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura,
 8. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura,
 9. elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 10. 10.   pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 eura,

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

 • Dostop preko spleta na spletnem naslovu: http://www.vrtec-idrija.si/si/
 • Fizični dostop na lokaciji Vrtca Idrija, Arkova 7, 5280 Idrija.
 • Osebni obisk: vsak delovni dan pri ravnateljici vrtca v času uradnih ur (od 8. do 11. ure in od 13. do 14. ure).
 • Po telefonu: 05 37 43 310
 • Po e-pošti:  vrtec.idrija@guest.arnes.si

4. Seznam najpogosteje zahtevanih javnega značaja

Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji):

 1. Dostop preko spl
 2. o vpisu otrok;
 3. o čakalnih vrstah;
 4. o številu prostih mest po enotah;
 5. o ekonomski ceni programa v vrtcu;
 6. o programih v vrtcu (dnevni, poldnevni program…);
 7. o poslovalnem času vrtca oz. enot;
 8. o prireditvah in obogatitvenih dejavnostih v vrtcu;
 9. o nadstandardni dejavnosti vrtca;
 10. o izvedbi predavanj za starše;

Drobcene snežinke bele
so vso zemljico odele.
Naj le spi,
naj le spi.
Naj počiva
gozd in njiva,
saj je novoletni čas,
ko nam vlada dedek Mraz.

Zdravo in uspešno 2024