Kurikulum za vrtce in Metodologija KZK

Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape

Programi, ki jih izvajamo, temeljijo na ciljih in načelih, zapisanih v Kurikulum za vrtce (1999), ki sta ga kot najpomembnejši vsebinski dokument za izvajanje predšolske institucionalne vzgoje leta 1999 izdala Ministrstvo za šolstvo in šport in Urad RS za šolstvo.

Cilji Kurikula za vrtce:

 • bolj uravnotežena ponudba na vseh področjih dejavnosti predšolske vzgoje v vrtcih, ki hkrati ne onemogoča poglobljenosti na določenih področjih,
 • večje omogočanje individualnosti, drugačnosti in izbire v nasprotju s skupinsko rutino,
 • oblikovanje pogojev za večje izražanje in ozaveščanje skupinskih razlik (nediskriminiranost glede na spol, socialno in kulturno poreklo, svetovni nazor, narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo),
 • večje upoštevanje in spoštovanje zasebnosti in intimnosti otrok,
 • dvig kakovosti medsebojnih interakcij med otroki ter med otroki in odraslimi v vrtcu, rekonceptualizacija in reorganizacija časa v vrtcu, rekonceptualizacija in reorganizacija prostora in opreme v vrtcu,
 • večja avtonomnost in strokovna odgovornost vrtcev in njihovih strokovnih delavcev,
 • povečanje vloge evalvacije (kritičnega vrednotenja) pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu, izboljšanje informiranja in sodelovanja s starši. Otroci s posebnimi potrebami so vključeni v redne oddelke vrtca. Tako kot za vse otroke, vključene v vrtec, se tudi za otroke s posebnimi potrebami načrtuje dejavnosti na osnovi ugotovljene stopnje razvoja, razvojnih potreb in na osnovi individualnih značilnosti otroka. Otroci s posebnimi potrebami imajo v vrtcu organizirano tudi dodatno individualno in strokovno pomoč v skladu z usmeritvijo in odločitvijo Komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami. Pomoč lahko izvajajo svetovalni delavci vrtca ali vzgojiteljice, ki so usposobljene za individualno delo z otroki s posebnimi potrebami.

Celoten Kurikulum za vrtce si lahko ogledate tukaj.

Metodologija Korak za korakom v našem vrtcu

Starostno, individualno in kulturno primerni kurikulum Korak za korakom – mednarodni dokument za predšolsko vzgojo in izobraževanje je bil leta 1994 razvit na pobudo Open Society Institute iz New Yorka in v sodelovanju s Children’s Resources International iz Washingtona ter Georgetown University iz Washingtona. Kurikulum temelji na pedagoških, psiholoških, socioloških in filozofskih teorijah, evropski tradiciji predšolske vzgojno izobraževalne prakse ter sodobnih spoznanjih o učenju in razvoju otrok.

Za izvajanje Metodologije Korak za korakom so se usposabljali vsi strokovni delavci našega vrtca. Ta oblika dela je v našem vrtcu prisotna že od leta 1995. Danes deluje pod okriljem Pedagoškega inštituta v Ljubljani, Razvojno- raziskovalnega centra pedagoških iniciativ Korak za korakom. V šolskem letu 2004/2005 sta dve vzgojiteljici iz vrtca prejeli mednarodni certifikat odličnosti, ki ga za odličnost uresničevanja pedagoškega procesa podeljuje ISSA- mednarodno združenje Step by Step, s sedežem v Amsterdamu.

Cilji Metodologije Korak za korakom:

 • demokratizacija medsebojnih odnosov in oblikovanje skupnosti otrok
 • zagotavljanje enakih možnosti in dostop do kakovostne vzgoje in izobraževanja za vse otroke uresničevanje pravic otrok, zapisanih v Konvenciji o otrokovih pravicah
 • oblikovanje spodbudnega učnega okolja za učenje in vzpostavljanje interakcij z drugimi otroki, vzgojiteljicami in materiali v skladu s sodobnimi spoznanji o načinih učenja otrok
 • razumevanje, sprejemanje, spoštovanje in spodbujanje enkratnosti otroka ter njegovega osebnega načina, ritma razvoja ter učenja
 • vzpostavljanje partnerskega odnosa s starši. Danes je v izvedbo tega kurikuluma vključenih več kot 30 držav z željo po razvijanju vseh potencialov otrok ter veščin in spretnosti, ki jih bodo otroci potrebovali za reševanje problemov, komuniciranje in vsakodnevno življenje v stalno spreminjajočem se svetu.
 • Za ta način dela je značilno, da so igralnice urejene v kotičke za:
  • igro s kockami in za skupna srečanja otrok,
  • igro z namiznimi igrami, kjer si otroci pridobivajo predvsem prve matematične koncepte,
  • dramatizacijo, kjer otrok razvija veščine vzpostavljanja medsebojnih odnosov v družini in širši družbi
  • začetno opismenjevanje, kjer je urejen tudi predel za izdelavo knjig in prostor za branje ter listanje knjig,
  • likovno in glasbeno ustvarjanje,
  • naravoslovno odkrivanje in raziskovanje,
  • igro s peskom in vodo.
  • Ponekod pa so urejeni tudi prostori za rokodelske dejavnosti.

Tako urejena igralnica otrokom omogoča igro, razvoj in učenje na vseh razvojnih in vsebinskih področjih- izbiro materialov, razvoj interesov, sodelovanje, dogovarjanje, razvoj samostojnosti, prevzemanje odgovornosti za izbiro in odločitve, iniciativnost, reševanje konfliktov in problemov ter vzpostavljanje prijateljstev.

Dodatni programi

Otroci v našem vrtcu imajo možnost obiskovati dodatne dejavnosti, ki potekajo v popoldanskem času v prostorih našega vrtca. Vse dodatne dejavnosti v vrtcih morajo izvajati samo ustrezno strokovno usposobljeni mentorji, ki otroke vodijo pri dejavnostih na način, ki je primeren otrokovim značilnostim in potrebam v predšolskem obdobju.

Okvirni dnevni red ali "Kaj se pri nas vsak dan dogaja?"

 • 5.30 do 8.00 sprejemanje otrok, interesne dejavnosti, jutranje razgibavanje
 • 6.15 do 6.30 jutranji prigrizek
 • 8.00 do 8.30 zajtrk
 • 8.30 do 10.00 jutranje srečanje, načrtovane interesne dejavnosti
 • 10.00 sadna malica
 • 10.15 do 11.00 / 11.30 aktivnosti na prostem, priprava na kosilo
 • 11.00 kosilo za otroke od 1-3 let
 • 11.30 kosilo za otroke od 3-6 let
 • 12.30 do 14.00 pravljica, spanje ali počitek, umirjene dejavnosti
 • 14.00 do 15.30 načrtovane in interesne dejavnosti
 • 14.30 popoldanska malica
 • 15.30 do 16.15 interesne dejavnosti, aktivnosti na prostem, odhajanje otrok domov

Prihodi in odhodi otrok

Otroci morajo imeti na poti v vrtec in prvi razred osnovne šole ter domov spremstvo polnoletne osebe. Spremljevalci so lahko tudi otroci, starejši od 10 let in mladoletniki oziroma mladoletnice, če to dovolijo starši, skrbniki oziroma rejniki otroka (7. odstavek 87. člena Zakona pravilih cestnega prometa, ZPrCP, Ur. l. RS, št. 109/2010 ter spremembe in dopolnitve).