top of page

SVET ZAVODA

Svet zavoda odloča o zadevah, za katere je pristojen v skladu z zakonom, Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Idrija in drugimi predpisi ter s Poslovnikom o delu Sveta zavoda Vrtca Idrija, na svojih sejah.

Svet zavoda šteje enajst (11) članov, ki jih sestavljajo:

-       trije (3) predstavniki ustanovitelja,

-       pet (5) predstavnikov delavcev zavoda,

-       trije (3) predstavniki staršev.

 

Svet zavoda ima naslednje pristojnosti:

-       imenuje in razrešuje ravnatelja zavoda,

-       sprejema program razvoja zavoda,

-       sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,

-       odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,

-       obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki,

-       odloča o pritožbah v zvezi s statusom otrok,

-       odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,

-       obravnava zadeve, ki mu jih predloži vzgojiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih in svet staršev,

-       sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih določa ta odlok ali drugi splošni akt zavoda,

-       sprejema finančni načrt in letno poročilo,

-       predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,

-       daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,

-       razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,

-       sprejema program razreševanja presežnih delavcev,

-       odloča o najemanju kreditov,

-       imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah,

-       odloča v soglasju z ustanoviteljem o povezovanju v skupnost zavodov za opravljanje skupnih administrativnih in računovodskih nalog in za opravljanje drugih skupnih del,

-       opravlja druge naloge, določene z zakonom ter drugimi splošnimi akti zavoda.

 

Svet zavoda odloča na sejah z večino glasov svojih članov.

 

 

SVET STARŠEV

Za organizirano uresničevanje interesov staršev se v javnem vrtcu oblikuje svet staršev. Tehnično in finančno podporo za delovanje sveta staršev zagotavlja vrtec.

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.

 

Svet staršev ima naslednje pristojnosti:

-       predlaga nadstandardne programe,

-       daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,

-       sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja vrtca ter da mnenje o letnem delovnem načrtu,

-       daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,

-       razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,

-       obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,

-       voli predstavnike staršev v svet vrtca,

-       lahko sprejme svoj program dela sodelovanja z vrtcem, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje,

-       v dogovoru z vodstvom vrtca lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine,

-       opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

 

Vabila:

1. seja Sveta staršev v šolskem letu 2020/21.

bottom of page