Svet staršev in Svet zavoda

Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape

Svet zavoda

Svet zavoda odloča o zadevah, za katere je pristojen v skladu z zakonom, Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Idrija in drugimi predpisi ter s Poslovnikom o delu Sveta zavoda Vrtca Idrija, na svojih sejah.

Svet zavoda šteje enajst (11) članov, ki jih sestavljajo:

 • trije (3) predstavniki ustanovitelja,
 • pet (5) predstavnikov delavcev zavoda,
 • trije (3) predstavniki staršev.

Svet zavoda ima naslednje pristojnosti:

 • imenuje in razrešuje ravnatelja zavoda,
 • sprejema program razvoja zavoda,
 • sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
 • odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
 • obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki,
 • odloča o pritožbah v zvezi s statusom otrok,
 • odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
 • obravnava zadeve, ki mu jih predloži vzgojiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih in svet staršev,
 • sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih določa ta odlok ali drugi splošni akt zavoda,
 • sprejema finančni načrt in letno poročilo,
 • predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
 • daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
 • razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
 • sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
 • odloča o najemanju kreditov,
 • imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah,
 • odloča v soglasju z ustanoviteljem o povezovanju v skupnost zavodov za opravljanje skupnih administrativnih in računovodskih nalog in za opravljanje drugih skupnih del,
 • opravlja druge naloge, določene z zakonom ter drugimi splošnimi akti zavoda.

Svet zavoda odloča na sejah z večino glasov svojih članov.

Svet staršev

Za organizirano uresničevanje interesov staršev se v javnem vrtcu oblikuje svet staršev. Tehnično in finančno podporo za delovanje sveta staršev zagotavlja vrtec.

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.

Svet staršev ima naslednje pristojnosti:

 • predlaga nadstandardne programe,
 • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
 • sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja vrtca ter da mnenje o letnem delovnem načrtu,
 • daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
 • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
 • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
 • voli predstavnike staršev v svet vrtca,
 • lahko sprejme svoj program dela sodelovanja z vrtcem, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje,
 • v dogovoru z vodstvom vrtca lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine,
 • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.